หลักสูตรสถานศึกษา

 

พันธกิจ

          “สดชื่น แจ่มใส ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยเยี่ยม ควบคู่คุณธรรม” 

 
วิสัยทัศน์

          “นักเรียนอนุบาลยุวภัทรเป็นเด็กที่สดชื่น แจ่มใส ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยเยี่ยม ควบคู่คุณธรรม และเป็นผู้นำแห่งความเป็นเลิศ”

 

การจัดการเรียนการสอน

          โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน เพื่อให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย มีสุขภาพ
แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี เข้าสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด รู้จักการสังเกต มีการคิด
วิเคราะห์ สื่อสารอย่างมีเหตุผล เรียนรู้ที่จะเสียสละ รู้จักการแบ่งปัน มีน้ำใจ มีความเมตตากรุณา รักความเป็นไทย นิยมยกย่อง
เอกลักษณ์ไทย และส่งเสริมให้มีศักยภาพด้านการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ทำให้เกิดจิตสำนึกในความสำคัญ
ของวิชาการ อีกทั้งการพัฒนาทักษะด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า ต้องจัดการศึกษาของประเทศทำให้ “เด็กเก่ง เด็กดี และเด็กที่มีความสุข”
          โรงเรียนอนุบาลยุวภัทรได้ดำเนินการการใช้หลักวิชาทฤษฎี แนวมนุษยนิยมการเรียนรู้สภาพจริง (Learning by Doing) 
Doing) และแนววิชาการที่ผสมผสานกัน เพื่อให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของสังคม โรงเรียนมีนโยบายและวิสัยทัศน์ที่
จะส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กได้ ซึ่งจะมีครูเป็นพ่อแม่คนที่สอง ร่วมกันคิด ร่วมกันลงมือปฏิบัติทั้ง
บ้านและโรงเรียน เพื่อจะพัฒนาลูก ๆ ของเราให้เป็นผู้นำแห่งความเป็นเลิศในทุกด้าน คณะครูของเราได้จัดทำโครงการต่าง ๆ 
เพื่อสนองเป้าหมายการจัดการศึกษาตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

  

สาระการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์รายชั้น/รายปีเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3

          สาระการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น จะนำมากำหนดหัวข้อเรื่องที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนสู่การเรียนรู้ด้วยสังคมรอบ ๆ ตัว 
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยทำแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้รอบด้าน มีความยากที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละระดับชั้น โดยใช้หลักการศึกษาจากผลการประเมินที่
นักเรียนพึงได้รับตามคุณลักษณะ ตามจุดประสงค์ของมาตรฐานการศึกษาที่ สมศ. กำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

  

โครงสร้างเวลาเรียน

           โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร ใช้เวลาเรียนในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอายุตั้งแต่ 2-5 ปี โดยแบ่งเป็น 4 ระดับชั้น ดังนี้
               ::  ชั้นเตรียมอนุบาล    อายุ  2  ปี               จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน
               ::  ชั้นอนุบาลปีที่ 1     อายุ  3  ปี               ภาคเรียนที่ 1 ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน
               ::  ชั้นอนุบาลปีที่ 2     อายุ  4  ปี               ภาคเรียนที่ 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกลางมีนาคม
               ::  ชั้นอนุบาลปีที่ 3     อายุ  5  ปี
           หมายเหตุ
               1.  กิจกรรมของนักเรียน ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บูรณาการสังคมศึกษา 
การเล่านิทาน การทำงานศิลปะและงานประดิษฐ์ การร่วมกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการนิทานเพื่อนรัก โครงการ
รักการอ่าน โครงการพ่อแม่สอนลูก โครงการวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ
               2.  หลังเวลา 14.00 น. นักเรียนสามารถสมัครเรียนกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมได้ความสนใจ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ 
การบ้าน ว่ายน้ำ ฯลฯ

  

การวัดประเมินผล

          โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร ใช้กระบวนการวัดผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดตามพันธกิจ
ของทางโรงเรียนคือ “สดชื่นแจ่มใส ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยเยี่ยม ควบคู่คุณธรรม” โดยจะประเมินจากพัฒนาการของนักเรียนทางด้าน
ความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดไว้อย่างครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 อีกทั้งมีการประเมินทักษะกระบวนการคิด จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
การแก้ปัญหา การอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณธรรม จริยธรรม การสื่อสาร การอ่าน การฟัง การพูด การเขียน ได้เหมาะสมกับวัย และ
มีการเก็บสะสมผลงานนักเรียนเป็นแฟ้มผลงาน เพื่อส่งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียน