กิจกรรมทัศนศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2560
ณ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย  จังหวัดนครปฐม