เอกสารที่ต้องใช้สมัครเรียน

               •  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง
               •  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
               •  รูปถ่ายสีหรือขาว-ดำ นักเรียน หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 ภาพ
               •  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
               •  รูปถ่ายของคุณพ่อและคุณแม่ หรือผู้ปกครอง หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว คนละ 1 ภาพ

 

สมัครเรียนได้ที่

          โรงเรียนอนุบาลบุวภัทร
               77/8 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
               โทร. 0-2454-3634, 0-2454-6511, 0-2803-0106   โทรสาร 0-2803-0106