การจัดการเรียนการสอน

 

          ในการจัดการเรียนการสอนชั้นก่อนอนุบาลถึงอนุบาล 3 ช่วงนักเรียนอายุ 2-ุ6 ขวบ ควรมีความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
ทางร่างกายกับการพัฒนาการทางสติปัญญาอย่างใกล้ชิด เพราะช่วงนี้เป็นระยะของการพัฒนาประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว
อวัยวะต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การทำงานและการสะสมในระบบประสาทสัมผัสส่วนกลาง การออกกำลังกาย
มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ กระดูก ขนาดของร่างกาย และระบบประสาท การพัฒนาโครงสร้างของทางร่างกาย
ความสามารถในการเคลื่อนไหว การประสานงานระหว่างอวัยวะต่าง ๆ

 

          เด็กวัยนี้ควรส่งเสริมให้มีความสามารถในการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เช่น เดิน วิ่ง กระโดด ปีนป่าย ฯลฯ การบังคับส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายให้เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว สมดุลสู่การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยทำงานประสานกันระหว่าง
ประสาทสัมผัส กับ มือและตาด้วยการต่อบล๊อก การวาดภาพอิสระ เป็นต้น การทำงานของกล้ามเนื้อเล็กนั้น มือ เท้า จะทำให้
สมองเกิดการสร้างเครือข่ายโยงใยให้มีความฉลาดด้วยสติปัญญาไปด้วย เพราะถ้าเกินวัย 7 ขวบ สมองส่วนนี้จะลดการสร้าง
เครือข่าย ซึ่งอาจจะขาดความรู้ ความสามารถสร้างสรรค์และจินตนาการต่อไปในอนาคตจะลดน้อยลง

 

          ดังนั้น โรงเรียนจึงได้ใช้ทฤษฎีหลากหลายพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และประสบการณ์ และที่สำคัญนักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้อย่างดี 
เมื่อจบชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามการจัดหลักสูตรของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นสนามให้ออกกำลังกาย เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ
มือ เท้า สติปัญญา และของเล่นในแต่ละชั้นเรียนมากมาย เพื่อเป็นพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน

 

          การจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น มีแนวทางดังนี้

 

       เตรียมอนุบาลหรือระดับก่อนวัยเรียน มุ่งพัฒนาความพร้อมด้านสังคม อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ สุขนิสัย การช่วยเหลือตนเอง 
ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อบุคลิกภาพ เรียนรู้ตัวเลข พอรู้เรื่องพยัญชนะทั้งไทยและอังกฤษ

 

          อนุบาลปีที่ 1 มุ่งพัฒนาความพร้อมด้วยกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างมือ สายตา โครงสร้าง 
และสติปัญญา เสริมสร้างระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันในสังคม กิริยามารยาทดีงาม ช่วยเหลือตนเองได้ดี มีพัฒนาการ 4 ด้านที่ดี
คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีการทำเอกสารทักษะเชาว์ปัญญา การเรียนรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
คณิตศาสตร์ และวิชาการต่าง ๆ 

 

          อนุบาลปีที่ 2-3 มุ่งพัฒนาความพร้อมด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาการ ศิลปศึกษา มีพัฒนาการด้านภาษา มีความพร้อมจะเรียนต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
และมีทักษะเชาว์ปัญญาในการแก้ไขปัญหาของตนเองและสังคม ซึ่งมุ่งเน้นบูรณาการความรู้และทักษะปฏิบัติ นอกจากนี้หลักสูตร
ของโรงเรียนยังมีการเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ ของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ
จิตใจ สังคม อารมณ์ และคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้วยการจัดหลักสูตรการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ดนตรี
ว่ายน้ำ ศิลปะ และโยคะสำหรับเด็กเล็กไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

 

          โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร ยินดีต้อนรับผู้ปกครองเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศ “บ้านของเด็กเล็ก” ณ ที่นี้เราให้
ความสำคัญต่อความรักความอบอุ่น และความเข้าใจในการพัฒนาการของเด็กเล็กซึ่งเราตระหนักดีว่า บุตรหลานของท่าน
เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของครอบครัว ดังนั้นเมื่อเข้ามาสู่บ้านแห่งนี้ คือ สมาชิกที่มีค่าและความสำคัญสำหรับเราเช่นกัน 
เราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม เราสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นบ้านของเด็กมากที่สุดเราจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องพัฒนาการของเด็ก 
โดยครูผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อาทิ ครูอนุบาล ครูดนตรี ครูพลานามัย นักจิตวิทยาพัฒนาการ ร่วมประสานงานกัน
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กทุกคน

 

          การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  โดยอาศัยความเข้าใจเรื่องพฤติกรรม และ
ความต้องการของเด็กแต่ละวัยเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความมีระเบียบวินัยให้แก่
เด็ก เพื่อว่าเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของสังคมต่อไป

 

          ณ ที่นี้ เราคำนึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัยของเด็ก
          -  การจัดเตรียมอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
          -  น้ำสะอาดจากเครื่องกรองน้ำ ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบรังสี UV
          -  ห้องนอนปรับอากาศที่มีการระบายอากาศอย่างดี
          -  เครื่องเล่นสนามที่ประกอบจากวัสดุที่เป็นสแตนเลสทั้งหมด
          -  บริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่สะอาด ปลอดภัย  ทันสมัย มีโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถติดต่อภายในรถ และพรั่งพร้อม
ด้วยสิ่งต่าง ๆ สิ่งอีกมากมายที่เราจัดเตรียมไว้เพื่อเด็ก
          -  ดำเนินการสอน โดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญการสอนระดับอนุบาลโดยเฉพาะ
          -  แนวทางการสอน มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
          -  มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ มากมาย
          -  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโอ่อ่า กว้างขวาง มีทั้งห้องเรียน ห้องกิจกรรม สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ ฯลฯ  
ที่สะอาด ปลอดภัย