โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร

          เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนเน้นความสะอาดสบายแบบบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียน มีสนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ
ห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนภาษา (โดยครูเจ้าของภาษา) ซึ่งมีบรรยากาศที่
อื้อต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาของเด็กเล็ก โดยโรงเรียนรับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 6 ขวบ

 

สถานที่ตั้ง

          77/8 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
          โทร.  0-2454-3634,  0-2454-6511,  0-2803-0106   แฟกซ์.  0-2803-0106
          website :  www.yuwapat.com    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พันธกิจ

          “สดชื่น แจ่มใส ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยเยี่ยม ควบคู่คุณธรรม”

  

วิสัยทัศน์ 

          “นักเรียนอนุบาลยุวภัทรเป็นเด็กที่สดชื่น แจ่มใส ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยเยี่ยม ควบคู่คุณธรรม และเป็นผู้นำแห่งความเป็นเลิศ”

 

หลักสูตรและแนวการสอน

          โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน โดยการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีนีโอฮิวแมนนิส และ
การบูรณาการองค์ความรู้ของนักเรียนโดยผ่านการเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
คุณธรรม (IQ, EQ, MQ) ให้เหมาะสมกับสังคมไทยที่กำลังพัฒนาเน้นการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยครูเจ้าของภาษา 
และภาษาไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการอ่านออกเขียนได้  และดำรงความเป็นเอกลักษณ์ไทยดังที่ว่า  “จิตใจเป็นไทยแต่
ความคิดกว้างไกลแบบสากล”

  

ระดับการศึกษา

          ชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาลปีที่ 3

 

โรงเรียนเข้าศึกษาต่อ

          โรงเรียนในเครือคาทอลิก (ชาย-หญิง) เครือสาธิต ราชินี เขมะสิริอนุสรณ์ ฯลฯ

 

การบริการ

          มีรถรับ-ส่งนักเรียน, สระว่ายน้ำ, ห้องเรียนศิลปะศึกษา, ห้องเรียนวิทยาศาสตร์, ห้องเรียนดนตรี, ห้องเรียนคอมพิวเตอร์,
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ, ห้องอ่านหนังสือ และสื่อการเรียนรู้, สนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ ห้องเรียนติดแอร์ทุกห้อง พร้อมทั้ง
สื่อการสอน อุปกรณ์เด็กเล่น และมุมหนังสือ
          หมายเหตุ
          เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยครูเจ้าของภาษา (ทั้งนี้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 3 เรียนภาษาอังกฤษ
(โดยครูเจ้าของภาษาทุกวัน) นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลเรียนภาษาอังกฤษ 3 คาบ/สัปดาห์ 
          นอกเวลาเรียนมีการสอนเสริมทั้งด้านวิชาการ ว่ายน้ำ ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ